Kancelaria Radców Prawnych

 Kredyty "we frankach"


Zakres pomocy prawnej:
 

1. Pomoc kredytobiorcom posiadajÄ…cym kredyty indeksowane/ waloryzowane kursem CHF.
(m. in. mBank, Millennium, Multibank, Polbank, Kredyt Bank, Getin Bank, GE Money, Noble Bank)

Co można osiągnąć?

 • unieważnienie zapisów umownych uzależniajÄ…cych wysokość zadÅ‚użenia od kursu CHF,
 • przeksztaÅ‚cenie (z mocÄ… wstecznÄ…) kredytu w zwykÅ‚y kredyt zÅ‚otówkowy, ale oprocentowany na dotychczasowych zasadach w oparciu o stopÄ™ LIBOR,
 • obniżenie rat kredytowych ,
 • odzyskanie od banku bezpodstawnie uiszczonych kwot pieniężnych (nadpÅ‚aconych rat),
 • unieważnienie umów kredytowych i doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie dotychczasowe pÅ‚atnoÅ›ci (w tym raty odsetkowe) zostanÄ… zaliczone na poczet spÅ‚aty wypÅ‚aconego kredytu

Argumenty

Kancelaria dysponuje szeregiem istotnych argumentów, pozwalajÄ…cych, z przekonaniem o sukcesie, dochodzić roszczeÅ„ ukierunkowanych na „odfrankowienie” kredytu, a w niektórych przypadkach na unieważnienie caÅ‚ych umów kredytowych.

Zarys naszej argumentacji został opublikowany pod tym linkiem: http://konieczchf.pl/wykaz-podstaw-i-argumentow-kredyt-indeksowany/

 Zakres usÅ‚ug:

 • wyliczenie należnoÅ›ci wobec banku;
 • przerwanie biegu przedawnienia ustalonych należnoÅ›ci;
 • zÅ‚ożenie reklamacji w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • zÅ‚ożenie wezwania banku do zapÅ‚aty ustalonej należnoÅ›ci,
 • reprezentacja Klienta w ewentualnych negocjacjach ugodowych z bankiem;
 • sporzÄ…dzenie pozwu i reprezentacja Klienta w postÄ™powaniach sÄ…dowych;
 • egzekucja od banku zasÄ…dzonych przez sÄ…d należnoÅ›ci;

2. Pomoc kredytobiorcom posiadajÄ…cym kredyty denominowane w CHF
(m. in. Nordea, BPH, Reiffeisen).

Co można osiągnąć?

 • unieważnienie umów kredytowych albo ustalenie, że umowy kredytowe nie zostaÅ‚y wykonane
 • przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypÅ‚aconej kwoty „kredytu

Argumenty

Kancelaria dysponuje szeregiem istotnych argumentów, pozwalajÄ…cych, z przekonaniem o sukcesie, dochodzić roszczeÅ„ ukierunkowanych na unieważnienie caÅ‚ej umowy kredytowej.

Zarys naszej argumentacji został opublikowany pod tym linkiem: http://konieczchf.pl/wykaz-podstaw-i-argumentow-kredyt-denominowany/

Zakres usług:

 • wyliczenie należnoÅ›ci wobec banku;
 • przerwanie biegu przedawnienia ustalonych należnoÅ›ci;
 • zÅ‚ożenie reklamacji w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • zÅ‚ożenie wezwania banku do zapÅ‚aty ustalonej należnoÅ›ci,
 • reprezentacja Klienta w ewentualnych negocjacjach ugodowych z bankiem;
 • sporzÄ…dzenie pozwu i reprezentacja Klienta w postÄ™powaniach sÄ…dowych;
 • egzekucja od banku zasÄ…dzonych przez sÄ…d należnoÅ›ci;

3. Pomoc osobom, którym bank już wypowiedziaÅ‚ umowÄ™ o kredyt.

Co można osiągnąć?

 • wstrzymanie, a ostatecznie umorzenie, prowadzonej już egzekucji komorniczej;
 • ubezskutecznienie bankowego tytuÅ‚u egzekucyjnego;
 • uznanie wypowiedzenia umowy kredytowej za bezpodstawne;
 • uznanie wyliczenia zadÅ‚użenia w oparciu o kurs CHF za bezpodstawne;
 • znaczÄ…ce obniżenie kwoty zadÅ‚użenia wobec banku;
 • wymuszenie na banku zawarcie nowej umowy na korzystnych warunkach.

Zakres usług:

 • ustalenie możliwoÅ›ci i podstaw prawnych umorzenia egzekucji zadÅ‚użenia wobec banku,
 • wyliczenie prawidÅ‚owego zadÅ‚użenia wobec banku;
 • sporzÄ…dzenie powództwa przewciwegzekucyjnego i reprezentacja w postÄ™powaniu sÄ…dowym;
 • podjÄ™cie dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu ustalenie w drodze sÄ…dowej lub ugodowej wÅ‚aÅ›ciwej wysokoÅ›ci zadÅ‚użenia wobec banku, wyliczonej w oparciu zaÅ‚ożenie, że waloryzacja kredytu do CHF byÅ‚a bezpodstawna (w przypadku części kredytów indeksowanych), ewentualnie że caÅ‚a umowa kredytowa byÅ‚a nieważna (w przypadku części kredytów indeksowanych i denominowanych);
 

4. Pomoc w odzyskaniu bezpodstawnie uiszczonych „skÅ‚adek” na ubezpieczenie niskiego wkÅ‚adu wÅ‚asnego (UNWW).

Banki w wielu przypadkach wprowadziÅ‚y do umów kredytowych obowiÄ…zki pokrywania przez kredytobiorców kosztów tzw. ubezpieczenia niskiego wkÅ‚adu wÅ‚asnego. Åšwiadczenia te byÅ‚y i, w wielu przypadkach, nadal sÄ… dodatkowym niemaÅ‚ym obciążeniem finansowym dla kredytobiorcy. Kancelaria posiada wiedzÄ™ i argumenty pozwalajÄ…ce uznać ten obowiÄ…zek za nieważny od samego poczÄ…tku i odzyskać bezpodstawnie uiszczone w zwiÄ…zku z tym kwoty pieniężne.


W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usÅ‚ug Kancelarii, chÄ™ci uzyskania informacji* o podstawach i możliwoÅ›ciach  "odfrankowienia" swojej umowy albo jej unieważnienia oraz odzyskania bezpodstawnie uiszczonych kwot tytuÅ‚em "ubezpieczenia niskiego wkÅ‚adu wÅ‚asnego",  a także uzyskaniem informacji o kosztach z tym zwiÄ…zanych, prosimy o nadesÅ‚anie skanu lub czytelnego zdjÄ™cia swojej umowy wraz z jej  zaÅ‚Ä…cznikami oraz ewentualnie zawartymi aneksami na adres kancelaria@nabank.info